Registruotis

Lytis
Kalba komunikacijai

NAUDOJIMOSI TINKLALAPIU WWW.PERKU.PERLAS.LT SUTARTIS

Žemiau nurodyta teisinė sutartis (toliau - Sutartis) reglamentuoja Jūsų naudojimąsi UAB „Lotelita“ svetainėje www.perku.perlas.lt teikiamomis loterijos bilietų pirkimo ir kitomis paslaugomis. Svarbu, kad perskaitytumėte ir suprastumėte žemiau išdėstytas sąlygas. Paspausdami „SUTINKU“, Jūs pareiškiate, jog sutinkate, kad šios sąlygos būtų taikomos Jums naudojant minėtas paslaugas.

Sąvokos

Bendrovė - UAB „Lotelita“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, kurios buveinės adresas: Olimpiečių g. 15, Vilnius LT-09200, įmonės kodas 126298569;

Bilietas (Loterijos bilietas) - vartotojo pasirinkimu sukurtas identifikuojamasis įrašas Centrinėje kompiuterių sistemoje, suteikiantis teisę vartotojui dalyvauti atitinkamose loterijų organizatorių organizuojamose loterijose.

Laimėjimas - Bendrovės Svetainėje platinamų loterijų bilietų laimėjimai;

Paslaugos - Bendrovės platinami licencijuotų loterijos organizatorių loterijos bilietai bei kitos mokamos paslaugos, kurias galima įsigyti ar kuriomis galima naudotis Svetainėje.

Sutartis - ši Sutartis, nustatanti Bendrovės ir vartotojo teises bei pareigas naudojantis Svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Vartotojas - registruotas (autentifikuotas) Svetainės lankytojas, turintis savo vartotojo paskyrą, vartotojo sąskaitą, arba asmuo, perkantis Bendrovės paslaugas be registracijos.

Vartotojo paskyra - registruoto (autentifikuoto) vartotojo sritis Svetainėje, kurioje kaupiami duomenys apie Vartotoją, jo naudojimąsi Paslaugomis, Vartotojo sąskaitą ir pan. ir prie kurios prisijungęs vartotojas gali naudotis visomis Svetainėje teikiamomis Paslaugomis.

Vartotojo sąskaita - vartotojui priklausanti pinigų suma, kurią sudaro suma, vartotojo pervesta į Bendrovės banko sąskaitą, pridėjus laimėjimų sumas (laimėtas loterijose bei pagal taikyles išmokėtas pervedant į vartotojo sąskaitą), ir kurią vartotojas gali naudoti atsiskaitydamas už Bendrovės paslaugas (atsiskaitymams už Bendrovės paslaugas panaudoti pinigai ir vartotojo atsiimti pinigai (pavedimai iš vartotojo sąskaitos į savo banko sąskaitą) atitinkamai mažina vartotojo sąskaitoje esančią pinigų sumą).

Žaidėjas - vartotojas, perkantis ar nusipirkęs Svetainėje platinamus loterijos bilietus (bilietą).

I. Pagrindinės taisyklės.

 1. Ši Sutartis galioja nuo Jūsų apsilankymo momento www.perku.perlas.lt internetinėje svetainėje ir galioja visą teikiamų Paslaugų naudojimosi laiką.
 2. Naudojimasis Bendrovės Paslaugomis reikalauja suderinamų įrenginių, Interneto prieigos ir atitinkamos programinės įrangos (gali būti taikomi mokesčiai); gali būti reikalingi periodiniai programinės įrangos atnaujinimai; naudojimasis Paslaugomis taip pat gali būti įtakojamas šių veiksnių veikimo.

II. Jūsų Vartotojo paskyra.

 1. Tapę registruotu Paslaugos vartotoju, Jūs galėsite sukurti Vartotojo paskyrą, kaip nurodyta Naudojimosi taisyklėse žemiau. Niekam neatskleiskite savo prisijungimo prie Vartotojo paskyros informacijos. Tik Jūs esate atsakingas už savo Vartotojo paskyros konfidencialumo ir saugumo išlaikymą. Jūs esate visiškai atsakingas už visus Jūsų Vartotojo paskyroje ar per ją vykdomus veiksmus ir sutinkate nedelsdami pranešti Bendrovei apie bet kokį Jūsų Vartotojo paskyros apsaugos pažeidimą. Bendrovė neatsako už jokius nuostolius, atsiradusius dėl neteisėto Jūsų Vartotojo paskyros naudojimo.
 2. Registruodamiesi Vartotojo paskyrai gauti bei ja naudodamiesi perkant Paslaugas Jūs sutinkate pateikti tikslią ir išsamią informaciją, taip pat Jūs sutinkate nuolat atnaujinti savo registracijos duomenis, kad jie būtų tikslūs ir išsamūs. Jūs sutinkate, kad Bendrovė gali saugoti ir naudoti Jūsų registracijos duomenis, kad palaikytų Jūsų Vartotojo paskyrą. Taip pat Jūs sutinkate, kad registracijai ar Paslaugų pirkimui nurodytas Jūsų el. paštas gali būti naudojamas loterijų organizatoriaus rinkodaros tikslais. Jūs negalite sukurti Vartotojo paskyros kitam asmeniui, net ir tuo atveju, jeigu turite bet kokios formos šio asmens sutikimą tokiam veiksmui. Vartotojo paskyroje esantys duomenys gali būti perduoti valstybinėms institucijoms vykdant jų teisėtus reikalavimus. Vartotojo paskyroje esantys duomenys šiose taisyklėse nustatytais atvejais perduodami loterijos organizatoriui bei laimėjimų pristatymą vykdantiems tretiesiems asmenims.
 3. Jūs turite teisę susipažinti su Bendrovėje tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Tuo tikslu turite pateikti Bendrovei atitinkamą prašymą raštu. Jūs taip pat galite reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant atitinkamų įstatymų nuostatų. Atitinkamas prašymas turi būti pateiktas Bendrovei raštu. Tuo atveju, jei apribosite Bendrovei teisę tvarkyti savo pateiktus asmens duomenis, Bendrovės teikiamos Paslaugos Jums gali būti teikiamos ne visa apimtimi arba iš viso nebeteikiamos. Tokiu atveju Bendrovė neatsako už jokią Jums padarytą tiesioginę ar netiesioginę žalą.

III. Naudojimosi Paslaugomis bendrosios taisyklės

 1. Jūs sutinkate naudoti Paslaugą vadovaudamiesi šiomis naudojimo taisyklėmis ir kita Svetainėje pateikta informacija. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti naudojimo taisykles.
 2. Jūs sutinkate nepažeisti, neapeiti, neperdirbti, nedekompiliuoti, neišardyti ar kitu būdu neperdirbti Paslaugos, nemėginti asmeniškai ir nepadėti jokiam kitam asmeniui tai daryti.
 3. Jūs sutinkate NENAUDOTI Paslaugų siekdami:
  • apsimesti asmeniu arba subjektu, kuriuo Jūs nesate. Jūs negalite dėtis arba klaidingai registruoti save kitu asmeniu, subjektu, kitu Paslaugos dalyviu (Bendrovė pasilieka teisę nepriimti arba blokuoti bet kurio Vartotojo paskyrą, jei kuris galėtų būti laikomas apsimetimu kitu asmeniu arba klaidingu jūsų tapatybės nurodymu, arba kito asmens vardo, pavardės arba tapatybės neteisėtu pasisavinimu);
  • įkrauti, paskelbti, siųsti el. laišku, perduoti, saugoti arba kitaip pateikti bet kurią medžiagą su virusias arba kitais kompiuteriniais kodais, rinkmenomis arba programomis, skirtomis pakenkti, kliudyti arba apriboti normalų Paslaugos (arba jos dalies) arba bet kurios kitos kompiuterio programinės arba techninės įrangos veikimą;
  • kliudyti teikti Paslaugą arba nutraukti jos teikimą (įskaitant naudojimąsi Paslauga kurių nors automatizuotų priemonių pagalba, kaip antai skriptai, tinklo paieškos serveriai ir kt.), arba kliudyti ar stabdyti serverius ar tinklus, susijusius su Paslauga, arba tinklų, susijusių su Paslauga, nuostatas, reikalavimus arba taisykles (įskaitant neteisėtą prieigą prie duomenų arba srautų, naudojimąsi jais arba jų kontrolę);
  • planuoti arba vykdyti neteisėtą veiklą; ir (arba) rinkti ir saugoti asmeninius duomenis apie kitus Paslaugos naudotojus, ketinant juos naudoti ryšium su anksčiau minėta draudžiama veikla;
  • apgaudinėti arba kitaip modifikuoti Paslaugą, tame tarpe siekiant suteikti pranašumą laimėti loterijoje sau ar kitam žaidėjui, ar naudotis mokama paslauga taip, kad būtų išvengta Bendrovės imamo užmokesčio už šią paslaugą.
 4. Jūs galite bet kada papildyti Vartotojo sąskaitą arba pateikti Bendrovei nurodymą pervesti pinigus iš Vartotojo sąskaitos į Jūsų banko sąskaitą. Vieną kartą per mėnesį pinigai iš Jūsų Vartotojo sąskaitos į banko sąskaitą bus pervedami neimant banko pavedimo mokesčio. Jei darysite pavedimą iš Vartotojo sąskaitos į banko sąskaitą dažniau, nei vieną kartą per mėnesį, Bendrovė iš pervedamos lėšų sumos gali išskaičiuoti banko mokestį už šį bankinį pavedimą. Mokesčiai, taikomi Vartotojo pavedimui iš savo sąskaitos į Bendrovės sąskaitą ir atvirkščiai, priklauso nuo Vartotojo ir Banko sutarties, Vartotojas pats juos apmoka.
 5. Jei pirkimo metu įvyksta ryšio, kompiuterinių sistemų ar kitokia klaida arba Vartotojui vykdant mokėjimą tampa aišku, kad nepavyks nupirkti bilietų/paslaugos, įvykus apmokėjimui pinigai įskaitomi į Vartotojo paskyros sąskaitą, bet ne į banko.
 6. Pinigai už atliktus pirkimus (nupirktas Paslaugas ar Bilietus) vartotojui negrąžinami, t.y. nėra galimybės atšaukti pirkimą.

IV. Naudojimosi Paslaugomis specialiosios taisyklės

A. Dalyvavimas loterijose:

 1. Svetainėje Jūs galite nusipirkti loterijų, kurias organizuoja atitinkamas licencijas turintys loterijų organizatoriai, Bilietus. Šiuos bilietus Svetainėje teisėtai platina Bendrovė. Svetainėje nusipirkti loterijos Bilietai suteikia žaidėjui tokias pačias teises, kaip ir popieriniai šių loterijų bilietai (jei tokie platinami).
 2. Bilietus Svetainėje galite įsigyti dviem būdais: nesiregistravus (neturint Vartotojo paskyros) arba užsiregistravus (per Vartotojo paskyrą) Svetainėje.
 3. Nesiregistravus Bilietus galima nusipirkti už juos sumokant tiesiai iš savo e-banko sąskaitos arba kitu būdu, kuris bus siūlomas Svetainėje. Prieš pirkimą Jūsų paprašys įvesti savo el. pašto adresą ir slaptažodį - šie duomenys reikalingi tam, kad galėtumėt įeiti į savo Bilietų saugyklą „Mano bilietai" ir „Mano prenumerata", taip pat kad Bendrovė galėtų su Jumis susisiekti iškilus klausimams ar kitais tikslais. Tačiau kai norėsite atsiimti laimėjimus, reikės užsiregistruoti, nes Vartotojo sąskaita, į kurią pervedami laimėjimai, prieinama tik po registracijos sukūrus Vartotojo paskyrą.
 4. Užsiregistravus Jums iš karto atidaroma Vartotojo sąskaita, į kurią iš banko galite pervesti pasirinktą sumą būsimiems pirkiniams ir sutaupyti banko mokestį, nes atsiskaitymai perkant Bilietus iš Vartotojo sąskaitos papildomai neapmokestinami. Visi laimėti pinigai (iki 1000 €) po lošimo pervedami į Vartotojo sąskaitą.
 5. Tiek vienu, tiek kitu būdu perkant Bilietus, vadovaukitės Svetainėje pateikiamais nurodymais.
 6. Jūsų pirkti bilietai bus saugomi Svetainės skyriuje „Mano bilietai". Jei norėsite žaisti prie televizoriaus ir braukyti skaičius, galite Bilietus atsispausdinti. Tam turite turėti prie kompiuterio prijungtą spausdintuvą. Bendrovė Jūsų pirktų bilietų nespausdina. Atspausdinti Bilietai nesuteikia Žaidėjui galimybės atsiimti laimėjimo kitaip, nei šiose taisyklėse nustatyta tvarka (visi laimėjimai išmokami per Vartotojo sąskaitą).
 7. Po tiražo sistema automatiškai patikrins Bilietus, pažymės atspėtus skaičius ir surašys laimėjimus. Laimėti piniginiai prizai (iki 1000 €) pervedami tiesiai į Vartotojo sąskaitą. Daiktinius prizus, kurių vertė yra mažesnė, nei 1000 €, Jums pristatys į namus (pagal Vartotojo paskyroje nurodytą adresą). Didesnės vertės daiktiniai ir piniginiai laimėjimai (didesni nei 1000 €) išduodami tik asmeniškai atvykus į nurodyto loterijos organizatoriaus būstinę. Laimėjus pakvietimą į TV studiją, reikia registruotis nurodytu telefono numeriu. Laimėjus daiktinį ir piniginį prizą vienu loterijos bilietu, prizo atsiėmimo tvarka priklauso nuo prizų vertės. Tikslią informaciją apie prizų atsiėmimą galima gauti kreipiantis į Bendrovę arba loterijos organizatorių.
 8. Jeigu po įvykusio tiražo loterijos organizatorius oficialiai paskelbs apie tiražo metu įvykusią klaidą (apsirikimą, netikslumą ar pan.), kuri turėjo įtakos nustatant laimėtojus ar laimėjimus (jų dydžius), Bendrovė turi teisę padaryti atitinkamus pataisymus Vartotojo sąskaitoje, jei tokiam vartotojui buvo klaidingai išmokėtas laimėjimas. Bendrovė turi tokią pačią teisę ir tuo atveju, jei klaida (apsirikimas, netikslumas ar pan.) buvo padaryta ne loterijos organizatoriaus, bet pačios Bendrovės).
 9. Loterijos laimėjimai nėra apmokestinami jokiais mokesčiais. Tačiau įstatymai nustato loterijos organizatoriaus pareigą pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai apie asmenis, laimėjusius loterijoje 1000 € ir daugiau (arba laimėjusius daiktinius laimėjimus už tokią ar didesnę sumą). Todėl Jūsų Vartotojo paskyroje nurodyti asmens duomenys tokio laimėjimo atveju bus perduodami loterijos organizatoriui.
 10. Nors apie laimėjimus Jūs būsite informuotas elektroninio pašto adresu (Jūsų nurodytu registracijos metu arba Bilieto pirkimo be registracijos metu), tačiau jums išlieka pareiga kreiptis į loterijos organizatorių per loterijos taisyklėse nustatytą terminą. Kreipimasis atliekamas vykdant Svetainėje pateikiamus nurodymus ir užpildant atitinkamos formos paraišką. Jeigu Jūs nesikreipsite per loterijos taisyklėse nustatytą terminą, Jus neteksite galimybės atsiimti laimėjimą. Šiuo metu Svetainėje platinamų loterijų taisyklėse nustatyti šie kreipimosi dėl laimėjimų terminai:
  1. Paraiška dėl pagrindinių piniginių laimėjimų, viršijančių 1000 €, turi būti užpildyta per 60 kalendorinių dienų po loterijos tiražo, kuriame buvo laimėta, dienos.
  2. Paraiška dėl papildomų prizų (automobilių ir kitų daiktinių prizų) turi būti užpildyta per 7 kalendorines dienas po loterijos tiražo, kuriame buvo laimėta, dienos.

  B. Loterijos bilietų dovanojimas:

  1. Bilietų pirkimo puslapyje www.perku.perlas.lt galite pasinaudoti funkcionalumu, kuris leidžia padovanoti loterijos bilietą kitam asmeniui.
  2. Dovanodami/pirkdami bilietą dovanų Jūs turite nurodyti bilieto gavėjo vardą, pavardę, tel. nr. ir el. pašto adresą. Šie duomenys privalo būti įvesti teisingai ir už jų teisingumą atsako dovanos siuntėjas (t.y. bilieto pirkėjas - Jūs). Pagal šiuos, Jūsų nurodytus duomenis, dovanos gavėjui sukuriama vartotojo paskyra, kurioje dovanos gavėjas gali matyti Jūsų dovanotus loterijos bilietus. Taip pat Jūsų nurodytu el. paštu gavėjui išsiunčiamas pranešimas apie padovanotą bilietą bei prisijungimo prie anksčiau minėtos vartotojo paskyros nuoroda.
  3. Už dovanos gavėjo duomenų teisingumą atsako dovanos siuntėjas, nurodžius neteisingą dovanos gavėjo el. paštą ir apmokėjus bilietą, galimybės anuliuoti nupirktą bilietą nėra ir pinigai nėra grąžinami.
  4. Prisijungti prie dovanos gavėjo paskyros Jūs neturėsite galimybės, taip pat negalėsite peržiūrėti dovanos gavėjui siųstų bilietų. Prie paskyros prisijungti dovanos gavėjas galės tik susikūręs jam vienam žinomą prisijungimo slaptažodį ir sutikęs su šiais terminais bei sąlygomis.
  5. Jei dovanos gavėjo bilietas (-ai) bus laimingi, apie tai bus informuotas pats dovanos gavėjas, o ne bilieto siuntėjas (pirkėjas). Pranešimą apie laimėjusius bilietus dovanos gavėjas gaus el. paštu. Laimėjimai iki 1000 € iškart po lošimo pervedami į dovanos gavėjo „Vartotojo sąskaitą“. Didesnius laimėjimus dovanoto bilieto gavėjas bus pakviestas atsiimti loterijos būstinėje. Laimėjimai išmokami dovanos gavėjui, o ne siuntėjui. Dovanos siuntėjas apie laimėjusius bilietus nėra informuojamas.
  6. Į dovanos gavėjo elektroninį paštą (nurodytą dovanos siuntėjo) pateiktas pranešimas apie padovanotą bilietą ir dovanos gavėjo vardu sukurtoje vartotojo paskyroje patalpintas padovanotas bilietas visiškai ir galutinai įvykdo bendrovės pareigą perduoti nupirktą loterijos bilietą jo gavėjui, t.y. visais atvejais bendrovės pareiga pateikti nupirktą bilietą gavėjui pagal pirkėjo nurodytą gavėjo elektroninį paštą (tik pirkėjas atsako už teisingų gavėjo duomenų pateikimą) laikoma tinkamai įvykdyta, kai bendrovė nusiunčia pranešimą apie padovanotą loterijos bilietą į pirkėjo nurodytą elektroninį paštą ir gavėjo vardu sukurtoje vartotojo paskyroje patalpina padovanotą bilietą.

  V. Intelektinė nuosavybė

  1. Jūs sutinkate, kad Paslaugoje, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, grafiniuose vaizduose, vartotojo sąsajoje, garso takeliuose, turinyje bei Paslaugų įgyvendinimui naudojamuose scenarijuose ir programinėje įrangoje yra savininkui priklausančios informacijos ir medžiagos, kuri nuosavybės teise priklauso Bendrovei ir (arba) kitiems aiškiai nurodytiems asmenims ir yra saugoma pagal taikomus intelektinės nuosavybės ir kitus įstatymus, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, autorių teisių apsaugą. Jūs sutinkate nenaudoti tokios savininkui priklausančios informacijos ar medžiagos jokiu būdu, išskyrus Paslaugos naudojimą pagal šios Sutarties sąlygas. Jokios Paslaugos dalies negalima atkurti jokia forma ar priemonėmis, išskyrus tai, kas aiškiai leidžiama šioje Sutartyje. Jūs sutinkate jokiu būdu nekeisti, nenuomoti, neskolinti, neparduoti, neplatinti, viešai neskelbti ir nekurti Paslaugos pagrindu išvestinių kūrinių, taip pat nenaudoti Paslaugos jokiu neleistinu būdu, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, piktnaudžiaujant tinklo pajėgumais ar juos apsunkinant.
  2. Neatsižvelgiant į tai, kas numatyta kurioje nors kitoje šios Sutarties nuostatoje, Bendrovė ir kiti asmenys, kurių paslaugomis galima naudotis Svetainėje, pasilieka teisę bet kuriuo metu be pranešimo keisti, laikinai sustabdyti, pašalinti kurias nors Paslaugas, turinį ar kitą medžiagą, kurie yra Paslaugos dalis, arba uždrausti prie jų prieigą. Bet kuriuo atveju Bendrovė nebus atsakinga už tokius pakeitimus. Bendrovė taip pat gali bet kuriuo atveju taikyti apribojimus atitinkamų Paslaugų priemonių ar dalių naudojimui ar prieigai prie jų, be pranešimo ar atsakomybės.
  3. Visos autorių teisės į Paslaugas (įskaitant turinio, skelbimų, nuorodų į kitus interneto šaltinius ir jų apibūdinimų kompiliavimą) ir susijusią programinę įrangą nuosavybės teise priklauso Bendrovei ir (arba) kitiems aiškiai nurodytiems asmenims, kurie pasilieka šią teisę pagal įstatymą ir teisingumą.
  4. Programinės įrangos ar kurios nors Paslaugos (ar jos dalies) naudojimas ne pagal paskirtį ir šią Sutartį yra griežtai draudžiamas bei gali užtraukti Jums civilinę ar baudžiamąją atsakomybę, tame tarpe ir piniginį žalos atlyginimą už autorių teisių pažeidimą.

  VI. Sutarties nutraukimas

  1. Jeigu Jūs nesilaikote arba Bendrovė turi tvirtą pagrindą manyti, kad Jūs nesilaikote kurių nors šios Sutarties nuostatų, Bendrovė savo nuožiūra be pranešimo Jums gali: (i) nutraukti šią Sutartį ir (arba) uždaryti Jūsų Vartotojo paskyrą; ir (arba) (ii) uždrausti prieigą prie Paslaugos (ar kurios nors jų dalies).
  2. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, laikinai sustabdyti arba uždrausti prieigą prie Paslaugos (ar kurios nors jų dalies ar turinio) ir Bendrovė, jei pasinaudos tokia teise, nebus atsakinga už tai nei Jums nei jokiam trečiajam asmeniui. Tiek kiek galima, Bendrovė perspės Jus iš anksto apie bet kokius Paslaugos pakeitimus, laikinus sustabdymus ar nutraukimus.
  3. Jūs galite nutraukti Sutartį su bendrove pats, pateikęs atitinkamą prašymą Bendrovei Svetainės skyrelyje „Mano duomenys“. Paskyrą galima ištrinti, jei Vartotojas neturi galiojančių (t.y. dar nežaidusių) bilietų arba prenumeratų ir sąskaitos likutis lygus 0 €. Jei Jūs nesinaudosite savo Vartotojo paskyra ilgiau, kaip vienerius metus (12 mėnesių), sutartis bus nutraukta Bendrovės iniciatyva ir Jūsų Vartotojo paskyra bus pašalinta iš Svetainės.
  4. Nutraukus Sutartį Bendrovės iniciatyva, visi Vartotojo sąskaitoje po visiško atsiskaitymo su Bendrove likę pinigai, yra pervedami į tą banko sąskaitą, kuri buvo nurodyta Vartotojo paskyroje. Jeigu pinigų nepavyksta pervesti dėl to, kad banko sąskaita yra negaliojanti (uždaryta), asmuo (buvęs vartotojas) gali kreiptis į Bendrovę raštu su prašymu pervesti jo Vartotojo sąskaitoje likusius pinigus į kitą banko sąskaitą. Tokie prašymai priimami ne ilgiau, kaip vienerius metus nuo Sutarties nutraukimo (vėliau neatsiimti pinigai tampa Bendrovės nuosavybė) ir įvykdomi tik įsitikinus, kad juos pateikė tas pats asmuo, kuriam priklausė vartotojo paskyra ir Vartotojo sąskaita.

  VII. Atsakomybės apribojimai

  1. Bendrovė teiks Paslaugą laikydamasi pagrįstų atidumo ir kvalifikacijos reikalavimų. Bendrovė neduoda jokių kitų pažadų ar garantijų dėl Paslaugos ir konkrečiai negarantuoja, kad Jūs galėsite naudotis Paslauga nepertraukiamai. Jūs sutinkate, kad tam tikru laiku Bendrovė gali pašalinti Paslaugą neribotiems laikotarpiams arba panaikinti Paslaugą bet kuriuo metu dėl techninių arba veiklos priežasčių ir, kiek yra įmanoma, apie tai Jus informuos.
  2. Bendrovė dės visas protingas pastangas apsaugoti Jūsų pateiktą medžiagą ar informaciją Paslaugos atžvilgiu, tame tarpe nuo nesąžiningo panaudojimo.
  3. Pažeidę šią sutartį, Jūs būsite atsakingi Bendrovei už bet kuriuos reikalavimus, atsirandančius dėl Jūsų pažeidimo. Jūs taip pat būsite atsakingi už bet kuriuos veiksmus, kurių ėmėsi Bendrovė atlikdama įtariamo šios Sutarties pažeidimo tyrimą, arba dėl jos išvadų arba sprendimo, kad buvo padarytas šios Sutarties pažeidimas.

  VIII. Pakeitimai

  1. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šią Sutartį ir nustatyti naujas arba papildomas sąlygas dėl Jūsų naudojimosi Paslauga. Tokie keitimai ir papildomos sąlygos įsigalios iš karto bei bus įtrauktos į šią Sutartį. Apie visus pakeitimus Jus būsite informuotas Bendrovei nurodytu e-pašto adresu, tačiau Bendrovė netikrins, ar Jūs gavote šį pranešimą. Jūsų tolesnis naudojimasis Paslauga bus laikomas patvirtinimu apie pranešimo gavimą ir Jūsų sutikimu su šiais pakeitimais ir šiomis papildomomis sąlygomis.

  IX. Baigiamosios nuostatos

  1. Ši Sutartis sudaro vientisą susitarimą tarp Jūsų ir Bendrovės bei reglamentuoja Jūsų naudojimąsi Paslauga. Jums taip pat gali būti taikomos papildomos sąlygos, kurios gali būti taikomos, kai naudojatės susijusių asmenų paslaugomis, trečiųjų asmenų turiniu arba trečiųjų asmenų programine įranga. Jeigu kuri nors šios Sutarties dalis yra laikoma negaliojančia ar neįgyvendinama, ta dalis bus aiškinama remiantis taikytinais įstatymais taip, kad kaip įmanoma labiau atspindėtų pirminius šalių ketinimus, o kitos nuostatos liks visapusiškai galioti. Bendrovei neįgyvendinus kurios nors šioje Sutartyje numatytos teisės arba nuostatos, tai nereikš tokios nuostatos arba bet kurios kitos nuostatos atsisakymo. Bendrovė neatsako už bet kurių įsipareigojimų nevykdymą dėl priežasčių, kurių ji negali kontroliuoti.
  2. Bendrovė gali pateikti Jums pranešimą dėl Paslaugos (tame tarpe ir Paslaugos reklamą) atsiųsdama pranešimą Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu arba paskelbdama Svetainėje. Pranešimai įsigalioja iš karto, jei pranešime nenurodytas kitoks įsigaliojimo terminas.
  3. Bendrovė pasilieka teisę imtis veiksmų, kurie Bendrovės nuomone yra pagrįstai reikalingi ar tinkami, kad būtų įgyvendinta ir (arba) nustatyta, ar vykdoma kuri nors šios Sutarties dalis. Jūs sutinkate, kad Bendrovė turi teisę, be atsakomybės Jums, atskleisti Registracijos duomenis ir (arba) Vartotojo paskyros informaciją teisėsaugos institucijoms, valstybės pareigūnams ir (arba) trečiajam asmeniui, kai Bendrovė mano esant pagrįstai reikalinga ar tinkama, kad būtų įgyvendinta ir (arba) nustatyta, ar vykdoma kuri nors šios Sutarties dalis (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, Bendrovės teisę bendradarbiauti vykdant bet kokias teisines procedūras, susijusias su Paslaugos naudojimu ir (arba) trečiojo asmens pretenzija, kad Paslaugos naudojimas yra neteisėtas ir (arba) pažeidžia trečiojo asmens teises).
  4. Visi ginčai dėl šios sutarties vykdymo, kurie pagal rūšinį teismingumą teismingos apylinkės teismui, bus nagrinėjami Vilniaus apylinkės teisme.

  Paskutiniai atnaujinimai 2015 m. balandžio 16 d.

* pažymėti laukai šioje formoje yra privalomi